DOMESTOS Universal 2L

Domestos

50:- 40:- ex. moms

Slut i lager

Artikelnr: 3048-P Kategori: Etiketter: , Varumärke:

Domestos 2 liter rengöringsmedel

FARA:Orsakar allvarlig irritation av huden och allvarliga ögonskador.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Kan vara frätande för metaller.

INNEHÅLLER: Natriumhypoklorit, Natriumhydroxid, Kokaminoxid.
Fara! Använd inte tillsammans med andra produkter eftersom
farliga gaser (klor) kan frigöras. Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvara endast i originalförpackningen.
Användskyddshandskar /skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Undvik utsläpp till miljön.
Vid förtäring: Ring omedelbart giftinformations-centralen/läkaren.
Skölj munnen. Framkalla inte kräkning.
VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten (eller duscha).
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta om möjligt bort kontaktlinser. Fortsätt spola. Ta upp spill.
Kassera innehållet/behållaren i enlighet med lokala/regionala föreskrifter.
N- 58484

Beskrivning